Remote Working Policy

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την απασχόληση εργαζόμενων υπό καθεστώς τηλεργασίας

Η εταιρία, έχοντας πρωταρχικό μέλημα της την προστασία της υγείας των εργαζομένων της και την διασφάλιση ιδανικών συνθηκών απασχόλησης, προς ανάπτυξη της προσωπικότητα τους, και συμμορφούμενη με τις κείμενες διατάξεις του ν. 4808/2021, αναφορικά με την γνωστοποίηση στους εργαζόμενους, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό καθεστώς τηλεργασίας, των όρων και των συνθηκών εργασίας τους, ορίζει την παρακάτω πολιτική, που ισχύει για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό, που τηλεργάζεται.

  1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τηλεργασία είναι η εξ αποστάσεως παροχή της εξαρτημένης εργασίας του εργαζομένου και με την χρήση της τεχνολογίας, δυνάμει της σύμβασης εργασίας πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να παρασχεθεί και από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

 ΙΙ.       ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

1.-     Η υπαγωγή στο καθεστώς τηλεργασίας δεν θίγει επ΄ ουδενί το καθεστώς απασχόλησης και την σύμβαση εργασίας του τηλεργαζόμενου,παρά μεταβάλλει, αποκλειστικά και μόνο, τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εργασία.

2.-     Οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους εργαζόμενους, που απασχολούνται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρίας και ιδίως σε σχέση με:

α) Τον όγκο εργασίας,

β) Τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης,

γ) Τις επιβραβεύσεις,

δ) Την πρόσβαση σε πληροφορίες, που αφορούν στην επιχείρηση,

ε) Την κατάρτιση και επαγγελματική τους εξέλιξη,

στ) Την συμμετοχή σε σωματεία,

ζ) Την απρόσκοπτη και εμπιστευτική επικοινωνία με τους εκπροσώπους τους.

3.-       Η εταιρία έχει υποχρέωση, κατά τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζόμενου, να σέβεται την ιδιωτική του ζωή και να τηρεί τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4.-     Απαγορεύεται η χρήση κάμερας για τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζόμενου.

5.-     Οι όροι υγιεινής και ασφάλειας του τηλεργαζομένου περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης πολιτικής.

6.-     Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ωραρίου απασχόλησης του τηλεργαζόμενου, παρά μόνο μετά την χορήγηση σχετικής έγγραφης εγκρίσεως της Διεύθυνσης Προσωπικού.

7.-     Ο τηλεργαζόμενος διατηρεί δικαίωμα αποσύνδεσης μετά το πέρας του ωραρίου του, υπό την έννοια ότι έχει δικαίωμα να μην επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας και κατά την διάρκεια των νομίμων αδειών του.

8.-     Ο εξοπλισμός τηλεργασίας απαγορεύεται να χρησιμοποιείται κατά τον χρόνο εργασίας για σκοπούς άλλους από εκείνους της παροχής των υπηρεσιών του τηλεργαζόμενου.

 9.-     Σε περίπτωση που εμφανισθεί ανάγκη απασχόλησης του τηλεργαζόμενου υπό καθεστώς τηλετοιμότητας, οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής, καθώς και οι προθεσμίες ανταπόκρισης του εργαζόμενους, θα καθορίζονται κάθε φορά με ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εταιρίας.

10.-    Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος του τηλεργαζόμενου, ο τελευταίος έχει υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά την εταιρία αμέσως μόλις τούτο καταστεί εφικτό. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην υποχρέωση του αυτή, η εταιρία θα αναζητήσει ευθύνες από τον τηλεργαζόμενο, πολλώ δε μάλλον σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων εις βάρος της από την μη εμπρόθεσμη ειδοποίηση.

 11.-    Με την υπ’ αριθμό οικ. 98490/2021 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 5646/β/3-12-2021) και κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν. 4808/2021, το ελάχιστο ποσό των δαπανών τηλεργασίας, καθορίζεται σε μηνιαία βάση ως εξής:

α) ως ελάχιστο μηνιαίο κόστος χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας ορίζεται το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ.

β) ως ελάχιστο μηνιαίο κόστος επικοινωνιών ορίζεται το ποσό των δέκα (10) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που η εταιρία καλύπτει το σχετικό κόστος απευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου – κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

γ) ως ελάχιστο μηνιαίο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού ορίζεται το ποσό των πέντε (5) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται σε περίπτωση που η τηλεργασία παρέχεται με εξοπλισμό που παρέχει η εταιρία.

Σε περίπτωση που η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από είκοσι δύο (22) ημέρες ανά μήνα, λόγω παροχής της εργασίας στο χώρο του εργοδότη, άδειας, απεργίας κ.λπ., καταβάλλεται το ένα εικοστό δεύτερο (1/22) των δαπανών, που ισχύουν κατά περίπτωση, ανά ημέρα εργασίας.

Σε περίπτωση που χορηγηθεί από την εταιρία συσκευή κινητού τηλεφώνου και σύνδεση με εταιρία κινητής τηλεφωνίας, απαγορεύεται η χρήση του τηλεφώνου για σκοπούς άλλους πλην της εξυπηρέτησης των αναγκών της τηλεργασίας.

12.-    Ο εργαζόμενος υποχρεούται να διασφαλίσει τα επαγγελματικά δεδομένα, που είναι καταχωρημένα στον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί κατά την τηλεργασία και να μην επιτρέψει την με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία (καταστροφή κλπ) δεδομένων της επιχείρηση από οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των συνοικούντων του και των μελών της οικογένειάς του. Επίσης έχει υποχρέωση να διασφαλίσει την μη πρόσβαση στα αρχεία της  εργασίας του οιουδήποτε τρίτου επισκέπτη της οικίας του.

 13.-    Ο τηλεργαζόμενος έχει υποχρέωση να ενημερώσει αμελλητί την εταιρία για οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή του (βλάβη εξοπλισμού, προσπάθεια απομακρυσμένης πρόσβασης από τρίτον κλπ), το οποίο μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για τα αρχεία της εργασίας του.

14.-    H εταιρία, στο πλαίσιο συμμόρφωσής της με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, διασφαλίζει την προστασία των τηλεργαζόμενων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΙΙΙ.      ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ     

1.-     Συστήνεται ανεξάρτητη Τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από α) Τον Γενικό Διευθυντή, β) Τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και γ) Τον νομικό σύμβουλο της εταιρίας, με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α) Την διερεύνηση καταγγελιών εκ μέρους του τηλεργαζόμενου αναφορικά με την μη τήρηση των κανόνων, που διέπουν το καθεστώς της τηλεργασίας,

β) Την διερεύνηση, κατόπιν υποβολής αιτήματος από την εταιρία, της εκ μέρους του τηλεργαζόμενου τήρησης των υποχρεώσεών του.

2.-     Η διερεύνηση των ανωτέρω θα πραγματοποιείται διεξοδικά, άμεσα και με εχεμύθεια, προστατεύοντας το απόρρητο και τα δικαιώματα του καταγγέλλοντος. Η έρευνα θα διεξάγεται κατά τρόπο ευαίσθητο και δίκαιο προς όλες τις πλευρές.

3.-     Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη εκδίκησης λόγω της υποβολής καταγγελίας έναντι του καταγγέλλοντα.

4.-     Η Επιτροπή έχει υποχρέωση να εκδώσει πόρισμα περί της βασιμότητας ή μη των καταγγελλομένων εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας / αίτησης και να το υποβάλλει αμέσως μετά την κατάρτισή του στην εταιρία.