Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων – 2019