ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2020 – 08 -06 περί Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019 και άλλων θεμάτων