Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί για την DOPPLER ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων της, αλλά και του στρατηγικού της σχεδιασμού. Η εταιρία ως αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού συνόλου επηρεάζει και επηρεάζεται άμεσα από τα δεδομένα της εποχής.

Για εμάς στην DOPPLER, η εταιρική κοινωνική ευθύνη σημαίνει τη μέγιστη ικανοποίηση των προσδοκιών, όλων των ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές, μέτοχοι, τοπική κοινωνία), με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση των κοινωνικών αποκλεισμών, την πολιτική ίσων ευκαιριών στην απασχόληση αλλά και την καλλιέργεια σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινότητες. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ όψιν τη φύση των δραστηριοτήτων της εταιρίας, δίνεται μεγάλη προσοχή στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σεβόμενοι το δίπτυχο εταιρική ανάπτυξη και κοινωνική υπευθυνότητα, πραγματοποιούμε ενέργειες που αφορούν όλους τους τομείς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως το εσωτερικό, εξωτερικό και το φυσικό περιβάλλον, αλλά και την προστασία αυτού. Απώτερος στόχος των παραπάνω είναι η μέριμνα του ανθρώπινου δυναμικού και οι βελτιστες δυνατές πρακτικές για τους πελάτες και τους προμηθευτές, το κοινωνικό περιβάλλον και την πολιτιστική ζωή του τόπου

Περιβάλλον

Η ανάπτυξη μιας εταιρίας θα πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίζει και την προστασία του περιβάλλοντος, γι αυτό το λόγο στη DOPPLER διεξάγονται όλες τις επιχειρηματικες της δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για συνεχή μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της εταιρίας, θέτονται στόχοι διαρκούς βελτίωσης, παρακολουθούνται και μετρώνται οι περιβαλλοντικές της επιδόσεις, εφαρμόζονται και αξιολογούνται δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, όπως προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης απορριμμάτων-ανακύκλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, στη DOPPLER, σεβόμενοι το περιβάλλον, εφαρμόζουμε προγράμματα ανακύκλωσης. Τα στερεά απόβλητα το οποία προκύπτουν από τη λειτουργία τους εργοστασίου, όπως για παράδειγμα υλικά αλουμινίου, μεταφέρονται για ανακύκλωση σε αρμόδιες εταιρίες. Επιπλέον, μεριμνούμε και για τη διαχείρηση των υγρών αποβλήτων, τα οποία υπόκεινται σε βιολογικό καθαρισμό. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο μειώνουμε τα απορρίματα αλλά και εξοικονομούμε φυσικούς πόρους.

Κοινωνικές δράσεις

Στην DOPPLER στηρίζουμε και προωθούμε τις κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις. Ένας από τους στόχους μας είναι να προτρέπουμε τους εργαζόμενους μας να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δράση εξυπηρετεί κάποιον φιλανθρωπικό σκοπό.

Αιμοδοσια

Στην εταιρία υπάρχει έντονη η ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας του προσωπικού και των οικείων τους. Στα πλαίσια αυτής της δράσης δημιουργήθηκε η τράπεζα αίματος της DOPPLER για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Επιπρόσθετα, η ετήσια «Ημέρα Αιμοδοσίας» της εταιρείας διοργανώνεται μία φορά το χρόνο. Σκοπός της ημέρας είναι να προσελκύσει νέους εθελοντές αιμοδότες, αλλά και να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να γίνουν τακτικοί εθελοντές. Επιπλέον, με τη δράση αυτή, επιδιώκεται η άρση του φόβου γύρω από τη διαδικασία, ώστε να γίνει κατανοητό ότι είναι απλή και σύντομη ενώ ταυτόχρονα είναι και εξαιρετικά σημαντική.

Συνεργασία μας με το ΚΕΘΕΑ – ΣΧΗΜΑ ΧΡΩΜΑ

Στη DOPPLER συνεργαζόμαστε με το ΚΕΘΕΑ – ΣΧΗΜΑ ΧΡΩΜΑ για όλες τις εταιρικές μας εκτυπώσεις. Το ΚΕΘΕΑ – ΣΧΗΜΑ ΧΡΩΜΑ είναι μονάδα γραφικών τεχνών και αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα του Kέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Κάποιοι από τους βασικούς σκοπούς της λειτουργίας του είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και εξειδίκευση των απεξαρτημένων ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης. Δεδομένου, λοιπόν, του κοικωνικού της χαρακτήρα, η DOPPLER αναθέτει στο ΚΕΘΕΑ την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία των εταιρικών της εντύπων.

Ποιότητα και Ασφάλεια στην εργασία

Ένας από τους βασικούς μας στόχους στη DOPPLER αποτελεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Μία από τις πρωτεύουσες επιδιώξεις είναι η εξάλειψη των ατυχημάτων κατα κύριο λόγο στις γραμμές παραγωγής. Επιπλέον, μεριμνούμε για τη διατήρηση των υψηλών δεικτών υγείας & ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις, με την εφαρμογή σχεδίων δράσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

Φροντίζουμε, επίσης, για την διαρκή βελτίωση του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγιεινής. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό, είναι και η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων. Ακόμη, γίνεται μια διαρκής προσπάθεια για αναβάθμιση του επιπέδου των μέσων προστασίας και πυρασφαλείας, συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση αυτών και σε συνεργασία με τον ιατρό εργασίας έχουμε οργανώσει εμβολιασμούς τους προσωπικού (π.χ. αντιτετανικό εμβόλιο) και σεμινάρια πρώτων βοηθειών.
Κάποιες επιπλέον δράσεις που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας είναι η πρόσληψη προσωπικού από τις γύρω περιοχές, ενδυναμώνοντας έτσι την τοπική οικονομία και δίνοντας λύσεις στην ανεργία της περιοχής, όπως και η παροχή θέσεων για πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. και θέσεις για εκπαίδευση από προγράμματα μαθητείας του ΟΑΕΔ. Επιπλέον δεχόμαστε επισκέψεις από μαθητές σχολείων και πανεπιστημίων, αλλά και συμμετέχουμε σε ημέρες καριέρας που διοργανώνουν φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό να έρθουμε πιο κοντά και να δώσουμε ευκαιρίες στους νεοεισαχθέντες στην αγορά εργασίας, ώστε να δημιουργήσουμε τα στελέχη του αύριο, δίνοντας κατά αυτόν τρόπο μία ακόμη ανάσα στο πρόβλημα της ανεργίας.