Πρόσκληση σε έκτακτη ΓΣ 30-09-2019 περί μείωσης μετοχικού κεφαλαίου